HANKEKUVAUSPorotaloudessa on osaamisvaje, jota on vaikea täyttää tavallisella koulutuksella, sillä koulutettavat ovat hajallaan ja vaikeasti tavoitettavia. Porotöiden ennakoiminen on vaikeaa ja kohderyhmän motivoiminen uuden oppimiseen on haasteellista. Itse- ja etäopiskelun tuominen osaksi elinikäistä oppimista kehittää osaamista koko elinkeinossa.  Digiloikka on hyvä aloittaa teurastamotoiminnasta, koska kouluttautumiseen on annettu hyvä alku Porukkaoppi-hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa porotalouden koulutusta ja tehostaa poronhoitajien elinikäistä oppimista. Digitaalinen oppimisympäristö ja pelilliset pedagogiset ratkaisut mahdollistavat osaamisen kehittämisen joustavasti ja kiinnostavasti. Hankkeen avulla oppimateriaali kootaan saman virtuaalikaton alle interaktiiviseen muotoon.

Tavoitteena on:

  1. kattaa havaittua osaamisvajetta lisäämällä koulutustarjontaa ja menetelmiä: kehitetään digitaalisia tapoja kouluttaa poroteurastamoiden työntekijöitä, elintarvikehuoneistoissa työskenteleviä sekä muita alan oppijoita
  2. lisätä poroteurastamoiden välistä yhteistyötä yhteisillä koulutuksilla eri teurastamoiden työntekijöille
  3. parantaa opetuksen laatua lisäämällä ja ajantasaistamalla porotalouden digitaalista oppimateriaalia, opetushenkilöstön ja neuvojien osaamista sekä elinkeinon ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä

Tavoitteena on kouluttaa 240 osaavampaa poroteurastamotyöntekijää, osallistaa toimintaan 40 poronhoitaja-yrittäjää sekä parantaa 12 opettajan, neuvojan tai työpaikkaohjaajan osaamista. Näistä 12 on 4 opintojen ohjaamiseen osallistuvaa opettajaa. Oppimisympäristön myötä osallistujat saavat omaan osaamiseensa pohjautuvan koulutuksen, joka perustuu täysin työelämän vaatimuksiin. 

Välillisesti hankkeella parannetaan porotalouden ja sen rinnakkaiselinkeinojen (matkailu, elintarviketuotanto, maaseutuelinkeinot) toiminnan mahdollisuuksia osaamisen kehittämisellä ja elinikäisellä oppimisella. Hanke parantaa työhyvinvointia ja sosiaalisia suhteita tuomalla menetelmiä vertaisoppimiseen myös eri alueiden välille. Lisäksi oppimisympäristö auttaa ymmärtämään teurastamon toimintaa ja siten alentaa kynnystä tulla töihin.

RAHOITTAJA

Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

TOTEUTTAJAT

Lapin ammattikorkeakoulu

Hankkeen päähakija ja -toteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu.

Paliskuntain yhdistys

PY on porotalouden ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatio joka on hankkeessa mukana asiantuntijaroolissa. Paliskuntain yhdistys seuraa hankkeessa tuotetun oppimateriaalin laatua ja koordinoi osaltaan elinkeinoyhteistyötä.

Saamelaisalueen koulutuskeskus

SAKK on toisen asteen oppilaitos, jonka erityisosaamista ovat porotalouden ja saamelaiskulttuurin tuntemus. Oppilaitoksella on opetusteurastamo. SAKK toimii asiantuntijana hankkeessa digitaalisen oppimisympäristön tuottamisessa ja pilotoinnissa.

FrostBit ohjelmistolaboratorio

FrostBit ohjelmistolaboratorio kuuluu Lapin ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmään. Laboratorio tuottaa hankkeessa virtuaali- ja webbiteurastamojen tekniset toteutukset sekä nettisivut.

BUDJETTI

ELY-keskus on myöntänyt POROPEDA-hankkeelle ajalle 1.9.2019 – 30.4.2022 rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta 411 951 €

TULOKSET

Hankkeessa tuotetaan uusi interaktiivinen, digitaalinen, erilaisia itseoppimisaineistoja sisältävä oppimisympäristö “virtuaaliteurastamo”. Virtuaaliteurastamo toimii kattavana teurastustyön tietopankkina johon kootaan yhteen paikkaan materiaaleja. Virtuaaliteurastamosta tuotetaan myös nettiselaimella toimiva “webbiteurastamo”, joka on interaktiivinen visualisointi virtuaaliteurastamo-tainnutuspelistä ja sisältää enemmän informaatiota kuin pelkkä virtuaaliteurastamo. Virtuaaliteurastamossa on koulutusmateriaalipaketteja, joiden avulla oppija voi oppia interaktiivisesti ja teurastamoiden toimintaa voidaan yhdenmukaistaa.

VIRTUAALITEURASTAMO: Virtuaalilaseilla ja tietokoneella pelattava tainnutuspeli

WEBBITEURASTAMO: Interaktiivinen selaimella toimiva visualisointi virtuaaliteurastamosta

VIRTUAALITEURASTAMO-NETTISIVUT: Virtuaaliteurastamon ja hankkeen tietopankki ja materiaalivarasto

Hankkeessa koulutetaan teurastajia ja opiskelijoita ja lisätään heidän osaamistaan työelämälähtöisellä koulutuksella. Motivoivat koulutusmallit kiehtovat oppijoita ja niitä voidaan soveltaa myös muiden alojen koulutuksissa. Tuloksena alan opetus kehittyy motivoivaksi ja oppijalähtöiseksi. Itseopiskelu ja etäisyyksien hallinta tehostuvat. Monipuolisessa oppimisympäristössä elinkeinon harjoittajat ja alan opiskelijat omaksuvat elinikäisen oppimisen osaksi toimintaansa työelämässä. Oppimisympäristö yhtenäistää koulutusorganisaatioiden sekä teurastamoiden toimintaa ja mahdollistaa oppimateriaalien intensiivisen integroinnin opetukseen.

Porojen tainnutuksen harjoittelu on mahdollista ihmisille turvallisesti ja eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden. Sen avulla lopetusasetuksen suorittaja voi harjoitella ajasta ja paikasta riippumatta näyttötutkintoa varten. Tainnutuspelissä kallis ja vain teurastuskauden ajaksi rajoittuva käytännön opetus voidaan toteuttaa milloin vain.

Teurastamotyön osaaminen lisääntyy kattavasti useilla eri teurastustyön osa-alueilla ja teurastamoiden toiminta yhtenäistyy. Samanlaiset toiminnot vähentävät riskejä (eläinsuojelu, teurashygienia, työturvallisuus) ja helpottavat teurastamon valvojan toimintaa, kun toimijoiden osaaminen lisääntyy. Myös valvojat, opettajat ja neuvojat oppivat materiaaleista. Hankkeen tuloksena on uusia pedagogisia etä- ja opiskelijalähtöiseen opetukseen panostavia koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi tuloksena on lisääntynyt osaaminen pilotoinnin kautta toteutettujen koulutusten seurauksena. Tuloksena on 240 osaavampaa poroteurastamotyöntekijää tai alasta kiinnostunutta, joiden osaaminen vastaa paremmin työelämän tarpeisiin. Lisäksi vaikeammin mitattavana tuloksena on uusien työntekijöiden tulo poroteurastamoille helpottamaan sesonkiluonteisen työn kiirettä ja työkuorman jakautumista useammille työntekijöille.