TIETOPANKKI

Tälle sivulle kootaan tietoa teurastukseen liittyvistä aihepiireistä kuten lainsäädännöstä, hyvistä käytänteistä ja omavalvonnasta.

Laki eläinten kuljetuksesta koskee kaikkea porojen kuljettamista: Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 – FINLEX

Eläinkuljetusasetusta sovelletaan kaupallisiin kuljetuksiin, johon teurasporojen kuljetukset lukeutuvat. Valtioneuvoston asetus: (EY) N:o 1/2005

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää elintarvikehuoneistojen hyväksymistä. Poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat lihalaitokset hyväksyy Lapin aluehallintovirasto. Lisää elintarvikevalvonnasta: Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 72/2020 – FINLEX

Eläinsuojelulain nojalla säädetty eläinsuojeluasetus sisältää eläinten hoitoon ja käsittelyyn liittyviä säännöksiä, mutta myös lopetukseen ja teurastukseen liittyviä vaatimuksia. Eläinsuojeluasetus: Eläinsuojeluasetus 396/1996 – FINLEX

Elintarvikelain mukaisesti pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä, vähintään kolme kuukautta elintarvikehuoneistossa työskentelevillä tulee olla riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Teurastamolla tämä koskee nylkemistä ja siitä eteenpäin tapahtuvaa ruhojen käsittelyä sekä pään ottajia, jotka käsittelevät kieliä. Lisäksi pakkaamattoman, helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelijöiltä vaaditaan terveydentilan selvitys salmonellan leviämisen ehkäisemiseksi, jos he toimivat työpaikalla yli kuukauden. Teurastamossa tämä tarkoittaa nylkemistä ja siitä eteenpäin tapahtuvaa ruhojen ja muiden elintarvikkeeksi tarkoitettujen ruhon osien käsittelyä. Näin ollen terveydentilan selvitys edellytetään myös pään ottajilta, mikäli he käsittelevät kieliä. Lisää lainsäädännöstä: Elintarvikelaki 297/2021 – FINLEX

Lopetusasetus (EY) N:o 1099/2009 tuli voimaan vuonna 2009 ja sitä on sovellettu vuodesta 2013 alkaen. Asetus täsmentää eläinten suojelua teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä koskevaa direktiiviä 93/119/EY. Asetuksen tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia teurastuksen aikana. Lopetusasetus määrittää, että teurastamoilla tietyissä tehtävissä toimivilla on oltava kelpoisuustodistus. Lisätietoa: Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Eläinlääkäri tarkastaa elävät eläimet ennen teurastusta sekä ruhot ja elimet teurastuksen jälkeen. Joulukuussa 2019 astui voimaan uusi uusi lihantarkastusta koskeva asetus (2019/624), jonka mukaan koulutettu, teurastukseen osallistuva poromies voi tarkastaa ruhosta ruuansulatuselimistön ja sukupuolielimet. Tarkastuksia tekevien poroteurastajien on oltava koulutettuja tähän tehtävään. Linkki asetukseen: KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/ 624

Poron elävänä kuljettamisen hyvien toimintatapojen oppaan ovat laatineet eläinlääkäri Tuija Hukkanen yhdessä Paliskuntain yhdistyksen edustajat osana POROTAKU-hanketta.

Seppo Karvosen ja Kaarina Pieskin Porotietokansion teurastusosiossa on kuvilla täydennettyä tietoa teurastuksen vaiheista. Materiaali vuodelta 2007.

Poroteurastuksen hyviä käytäntöjä on koottu Porukkaoppi-hankkeen laatimaan oppaaseen. Oppaassa kerrotaan, mitä teurastajalta vaaditaan ja kuinka toimitaan hygieenisesti. Lisäksi teurastusprosessi käydään läpi kohta kohdalta, aina elävien eläinten käsittelystä ruhon viimeistelyyn.

Poroteurastuksen kehittämisen painopisteet on Lapin ammattikorkeakoulun julkaisu, jossa käydään läpi mm. poroteurastuksen nykytilannetta, sivutuotteiden hyödyntämistä, teurastustyön laatua ja teurastamoesimiesten tehtäviä.

Poro kannattaa hyödyntää kokonaisuudessaan. Pentti Juotasniemen ja Paliskuntain yhdistyksen sivutuoteopas sisältää hyödyllistä tietoa sivutuotelajitelmista sekä niiden käsittelystä, säilytyksestä ja päällysmerkinnöistä.

Ruokaviraston opas on laaja tietopaketti sivutuotteiden käsittelystä. Se sisältää myös sivutuotteiden käsittelyyn, jäljitettävyyteen, lähetykseen ja omavalvontakirjanpitoon liittyvän tarkastuslistan, jonka avulla on helppo tarkastella omaa toimintaa ja huomata mahdolliset puutteet.

Poro Verkon videosarja poron paloittelusta

Sekä teurastamolla että lihanleikkaamolla pitää olla laadittu omavalvontasuunnitelma. Poroteurastamon omavalvontasuunnitelman sisältöön voit perehtyä Laatua raaka-aineiden jalostamiseen- koulutushankkeen materiaalissa: Poroteurastamon omavalvontasuunnitelma

Ruokaviraston sivuilla voit käydä verkkokoulutuksen lihalaitoksen perustamisesta: Lihaleikkaamon, raakalihavalmistelaitoksen, jauhelihalaitoksen perustaminen

Leena Oivasen esitys pienteurastamoiden omavalvonnasta esittelee omavalvonnan taustalla olevaa lainsäädäntöä sekä omavalvonnan sisällön vaatimukset kokonaisuudessaan: Pienteurastamoiden omavalvonta

Omavalvontasuunnitelmaan sisältyy vaarojen arviointi ja kriittisten hallintapisteiden määrittely eli HACCP-suunnitelma. Suunnitelmassa on taulukoitu poroteurastuksen riskejä, joita voidaan hallita omavalvonnan tukijärjestelmän avulla.

Omavalvontasuunnitelmaan kuuluu näytteenottosuunnitelma, jolla valvotaan tilojen ja ruhojen hygieenistä laatua. Laatua raaka-aineiden jalostamiseen- hankkeen materiaalissa käydään läpi, mitä näytteitä kuuluu ottaa, miten ne otetaan ja mitä eri näytteenottomenetelmiä voidaan käyttää.

Jos toimija joutuu poistamaan elintarvikkeen markkinoilta, tulee silloin noudattaa Ruokaviraston ohjeitusta: Elintarvikkeiden takaisinvedot. Katso myös toimijan velvollisuudet kaavion muodossa.

Elintarvikelain mukaisesti pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä, vähintään kolme kuukautta elintarvikehuoneistossa työskentelevillä tulee olla riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Teurastamolla hygieniapassivaatimus koskee nylkemistä ja siitä eteenpäin tapahtuvaa ruhojen käsittelyä. Lisäksi hygieniapassi vaaditaan pistäjiltä, jos veri menee elintarvikkeeksi, sekä pään ottajilta, jos kielet menevät elintarvikkeeksi.


Elintarvikehygieenisen osaamisen osoittamiseksi työntekijöillä tulee olla tästä osaamistodistus eli hygieniapassi. Sen suorittaneella katsotaan olevan hallussa perustiedot elintarvikehygieniasta.
Hygieniapassitenttiä varten voi opiskella myös itsenäisesti, käymättä koulutusta. Koulutukseen osallistuminen on kuitenkin suositeltavaa. Ainoastaan tentti on pakollinen, ja se tulee tehdä valvotussa tilaisuudessa.

Seija Knuutilan oppimateriaalia mikrobiologiasta, Poro Verkko

Tenttiä varten voit harjoitella esimerkiksi hygieniapassit.info-sivuilla: Hygieniapassi.info | Valmistaudu hygieniapassikokeeseen

Kaikki teurastamolla poroja ruokkivat, tainnutukseen ajavat, kiinnipitäjät, tainnuttajat, pistäjät ja päänottajat tarvitsevat lopetusasetuksen mukaisen kelpoisuuden. Kelpoisuus tarvitaan myös silloin, kun teurastetaan laitoksen ulkopuolella muita kuin omaan käyttöön meneviä poroja. Lopetuskelpoisuuskoulutus sisältää hyödyllistä tietoa myös muille teurastamolla työskenteleville.

Lisää tietoa lopetusasetuksesta Sari Salmisen PP-esityksessä: Lopetusasetus poroteurastamossa

Lihantarkastuksessa avustavan henkilöstön koulutus on pakollinen teurastamoissa suolistajille, erittäin suositeltava taljanvetäjille ja todella hyödyllinen kaikille poroja teurastaville ja hirvieläimiä metsästäville. Koulutus on avoin kaikille porojen ja hirvieläinten terveydestä kiinnostuneille. Suolipakettien tarkastuspätevyyden saamiseksi vaaditaan koulutuksen lisäksi läpäisty tentti. POROPEDA-hankkeessa on vielä mahdollista järjestää ”suolipakettikoulutusta”, ole yhteydessä, jos kiinnostuit!

Täältä löydät valmiita lomakepohjia omavalvontasuunnitelman liitteiksi. Huomioi, että nämä lomakkeet ovat esimerkkejä. Eri teurastamojen lomakkeet voivat erota toisistaan muodoltaan ja sisällöltään. Voit käyttää omia lomakepohjia näiden sijasta.

Täältä löydät hankkeen aikana tuotetut julkaisut, kuten lehtiartikkelit.

Karoliina Majuri & Kirsi Muuttoranta: Eettisesti kestävää lihantuotantoa, onko sitä?

Lumen -lehden teema-artikkeli, jossa käsitellään eettistä lihantuotantoa muun muassa eläinten hyvinvoinnin, ekologisuuden ja tuottajan kannalta.

Karoliina Majuri, Kirsi Muuttoranta, Matti Särkelä & Risto M. Ruuska: Uutta poroteurastamoiden lihantarkastuksessa

Poromies-lehden artikkeli kertoo muutoksista poroteurastamoiden lihantarkastuksessa.

Karoliina Majuri, Kirsi Muuttoranta ja Matti Särkelä: Teurastaja syynää suolipaketit

Poromies-lehden artikkeli ”suolipakettikoulutuksesta” sekä muista teurastamoilla vaadittavista koulutuksista.

Karoliina Majuri: Ruuan alkutuotannon digitalisaatio elinkeinossa ja opetuksessa

Lumen-lehden artikkeli digitalisaation hyödyistä porotaloudessa sekä koko alkutuotannossa.

Karoliina Majuri & Kirsi Muuttoranta: Teurastuskoulutusta etäyhteydellä ja omalla teurastamolla

Poromies-lehden artikkeli, jossa kerrotaan lopetusasetuskoulutuksesta.

Karoliina Majuri & Mari Ronkainen: Teurastushygienia osana poron hyödyntämistä

Poromies-lehden artikkeli, jossa käydään läpi ruhojen ja sivutuotteiden hygieenistä käsittelyä teurastamolla.

Mari Ronkainen: Virtual Slaughterhouse introduces good practices to new reindeer slaughterers

Lumen-lehden englanninkielinen artikkeli, jossa kerrotaan Virtuaaliteurastamosta ja käsitellään myös eläinten hyvinvointia sekä käytännön teurastusopetusta.